architektonické soutěže | veřejné zakázky | výběrová řízení | výzva k podání nabídky | poptávky po architektech | seznam a přehled | architekti v České republice

REGISTRACE ARCHITEKTA


     

     Stručně k registraci >> Registraci provádí architekt (i dosud neautorizovaný) za sebe nebo společnost či kolektiv | registrace a následné založení profilu je bezplatné a zakládá možnost přístupu k vlastnímu profilu a Terminálu na 14 zkušebních dnů | registraci respektive zkušební období nemá smysl zopakovat / ošidit (nejedná se o automatický proces) | v rámci zkušební doby si můžete mj. sami vytvořit vizitku pro mapu, viditelnou min. následujících 365 dní | chcete-li využívat informací Terminálu i po skončení zkušební doby (aktivace), pak stačí provést subscription přímo z Vašeho profilu | Terminál ARCHINTEL a související databáze funguje a uchovává data pro architekty již od roku 2011...
PODMÍNKY REGISTRACE V DOMÉNĚ
hledame-architekta.cz
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Provozovatelem a majitelem domény na adrese hledame-architekta.cz je Coinspire Esolutions s.r.o. (dále „Provozovatel“). Společnost je registrována u ÚOOÚ pod č. 00042391.

Následující text vymezuje osoby způsobilé registrace, které mohou mít zřízen vstup do odborné části domény (dále jen „Terminál“) a popisuje rozsah míry používání jeho obsahu a funkcí.

Obsah Terminálu tvoří informace o příležitostech vložených námi (veřejné zakázky / soutěže), samotnými architekty (výběrová řízení / nabídky spolupráce) a třetími stranami (běžné poptávky / zakázky).

Terminál shrnuje a kategorizuje informace o soutěžích a zakázkách vyhlášených (nejen) veřejnou správou (nejen) v České republice a (nejen) pouze pro architekty, ale i jejich spolupracovníky / stážisty.

Zde uváděné informace mají hlavně referenční a statistický charakter. Pro uživatele Terminálu jsou tak přehledem aktuálních, budoucích či proběhlých příležitostí - cestou ke zdrojům a studnicí vědění.

Terminál koncentruje informace, které jsou zdrojem potenciálního uplatnění v oblasti architektonických, urbanistických, krajinářských, designérský a stavebně-technických a jinak souvisejících činností.
II. PROVEDENÍ REGISTRACE A PŘÍSTUP K PROFILU A TERMINÁLU
Registrovaným uživatelem se může stát osoba splňující podmínky podle zákona č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, anebo osoba podle obdobného předpisu z jiného členského státu EU.

Registrovat se může také osoba, která vystudovala některý z vysokoškolských oborů architektury, stavitelství, urbanismu a krajinné tvorby - přestože není členem České komory architektů - přičemž její činnost je prokazatelně vázána na architektonické a projektové služby.

Registraci je možné provést doplněním údajů do výše uvedeného registračního formuláře a jeho odesláním. Nutné je uvést alespoň jméno a příjmení (vč. dosaženého titulu) a kontaktní email. Proces registrace urychluje poskytnutí ideálně všech údajů do polí formuláře.

Provozovatel obvykle do 24 hodin vytvoří pro nově registrovanou osobu nebo subjekt (po ověření zaslaných údajů) individuální profil a zašle přihlašovací údaje k profilu a cestu k obsahu Terminálu na zkušební období v rozsahu 0-30 dní zcela bezplatně a funkce tohoto profilu omezí nebo ukončí, jestliže nedojde k prodloužení funkcí - objednávce aktivace - z vůle Registrovaného uživatele.

Standardní zkušební dobou je 14 dnů, která může být zkrácena s ohledem na možné "opakované" registrace v rámci kolektivu bez zjevného opodstatnění. Profily zřízené v rámci promo akcí mají funkce profilu spuštěny na dobu nejdéle 30 dní.

Zkušební či promo období začíná běžet dnem zaslání přihlašovacích údajů k nově vytvořenému profilu na email nebo adresu subjektu.

Údaje odeslané prostřednictvím registračního formuláře zůstanou u Provozovatele uloženy nejméně po dobu tří let, jestliže se registrovaný uživatel nevysloví k jejich odstranění písemně, emailem či telefonicky a tyto jsou určeny pouze pro účely interní komunikace či řešení problémů.

Registrovaný uživatel má sám možnost rozhodnout se, které údaje o své osobě a činnosti uveřejní prostřednictvím nastavení vlastního profilu a nástroje - vizitky - která může a nemusí být viditelná ve veřejné části v rámci funkce mapy architektů.

Provozovatel získané údaje a další data vložená uživatelem používá výhradně za účelem identifikace oblasti zaměření uživatelů, komunikaci a zabezpečení filtrů a funkcí domény.
III. ROZSAH POUŽITÍ OBSAHU TERMINÁLU
Registrovaný uživatel údaje z Terminálu nebude používat pro průzkumu trhu, analýzu či marketingové účely, které se přímo netýkají potřeby. Tyto data také nebudou předána třetím osobám - to neplatí jestliže se jedná o osoby bezprostředně spolupracující na zakázce, soutěži či poptávce. Respektive informace uložené v Terminálu jako osobní data a přílohy - Registrovaní používají pouze za účelem kontaktu potřebných s vůli založit případný obchodní vztah v souvislosti s předmětnou poptávkou.

Dále se předpokládá, že Registrovaní uživatelé používají uváděná data, zdroje, přílohy, kontaktní údaje a další informace pro vlastní přehled a znalost, anebo k naplnění podstaty uvedené poptávky, nabídky, výzvy nebo soutěže - tedy k zajištění více informací o poptávajícím či předmětu poptávky, případně rovnou k navázání obchodního vztahu - nabídkou konkrétních služeb, představením portfolia, své osoby či registrované společnosti a podobně.

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese v žádném rozsahu odpovědnost za škody a újmy, které uživateli mohou vzniknout používáním dat, stahováním souborů, zdrojů a informací, které jsou v doméně vloženy, přestože zachovává maximální opatrnost a odstraňuje škodlivý či jinak nevhodný obsah.

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese v žádném rozsahu odpovědnost za škody a újmy, které uživateli mohou vzniknout komunikací s poptávajícími, přestože zachovává maximální obezřetnost a snaží se odstraňovat případné poptávky s explicitním obsahem, které nesměřují k naplnění jednoho z cílů domény - setkání nabídky a poptávky po službě či práci architekta a souvisejících profesí.
IV. GDPR STRUČNĚ
Vaše osobní data, které vkládáte na našem webu jsou bezpečně uložena na zabezpečených serverech datového centra a chráněna hesly. Data jsou zde udržována jen po dobu nezbytně nutnou, anebo dokud se nevyslovíte k jejich odstranění.

Vaše údaje nikomu nepředáváme a nevyužíváme k jiným účelům než zabezpečení fungování domény, jestliže toto nebylo dohodnuto s konkrétním uživatelem či subjektem jinak.

Příležitostně můžeme použít Váš kontaktní email či telefon, abychom Vám předali zprávu o změnách či aktualizacích. Takové použití osobního údaje můžete kdykoliv sami zrušit kliknutím v patičce emailu na ukončení Newsletteru nebo vypnutím souhlasu se zasíláním Newsletteru v Nastavení profilu.

Komunikaci a případnou propagaci si zajišťujeme vlastními silami a tedy Vaše osobní údaje - jméno, telefonní číslo, adresu či email nikomu dalšímu ke zpracování nepředáváme. Výjimku tvoří osobní údaje a data, které sám Registrovaný uživatel na základě vlastního uvážení uveřejňuje prostřednictvím nástroje profilu a nastavení vizitky.

Prací (jako autorským dílem), kterou se rozhodnete prostřednictvím nástrojů profilu - například vizitky - prezentovat na mapě architektů, nikterak dále nedisponujeme a Vámi nahrané obrázky (vizualizace, loga, apod.) nevyužíváme.

Registrovaný uživatel bere na vědomí a souhlasí, že pokud je to nutné k zajištění správné funkce domény, pak Vámi nahrané obrázky můžeme odstranit, případně manuálně upravit - oříznout či zkomprimovat - pro možnost správného zobrazení a rychlého načtení na stránce.

Faktury a související údaje jsou uloženy v interním účetním systému a na hesly zabezpečeném disku, jestliže nebylo dohodnuto jinak.

Platby za naše služby mohou probíhat pouze bankovním převodem a nebo také vkladem přímo na náš bankovní účet. Bankovní údaje, čísla platební karty v doméně tedy nikam nevkládáte a tím pádem takové údaje v doméně neuchováváme.

Na sociálních sítích, internetu a v médiích nepoužíváme Vaše údaje či autorské dílo bez Vašeho výslovného souhlasu.
V. COOKIES
Cookies a související stopy použijeme nanejvýše ke sledování počtu IP adres připojených k jednomu profilu (přístupovému účtu), a to pouze za účelem předcházení bezbřehého sdílení profilu respektive výstupů našeho monitoringu, který je po celou existenci nástroje samofinancován.

Naše služby a činnosti nespočívají ve sledování Vašeho soukromí a preferencí, nýbrž hlavně v monitorování a analýze zacházení se svěřenou funkcí a veřejnými prostředky - politiky a byrokraty.
VI. ZÁVĚREM
Odeslání registračního formuláře se považuje za vyjádření souhlasu se zpracováním poskytnutých (osobních) údajů za účelem realizace profilu a každé následné přihlášení tedy srozumění a souhlasu se výše uvedenými ustanoveními.

Tyto podmínky registrace nabývají platnosti a účinnosti dne 9. listopadu 2021.