soukromé poptávky po architektech | seznam a přehled architektů v České republice | architektonické soutěže | veřejné zakázky | výběrová řízení | portfolia architektů

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PRO BĚŽNÉ UŽIVATELE


PODMÍNKY POUŽITÍ DOMÉNY
hledame-architekta.cz
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Provozovatelem a vlastníkem domény www.hledame-architekta.cz je Coinspire Esolutions s.r.o (dále „Provozovatel“). Společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00042391.

V rámci provozu této domény umožňuje Provozovatel uživatelům celosvětové sítě Internet vkládat nebo používat textová či obrazová data a informace za následujících podmínek.
II. FUNKCE DOMÉNY
Doména je rozdělena na veřejnou část (dále "Portál") a odbornou část (dále "Terminál") a tematicky se zaměřuje na zprostředkování kontaktu, informace či poptávky a nabídky z oblasti architektonických a projektových služeb.

Portál slouží fyzickým či právnickým osobám a veřejným zadavatelům (dále "Poptávající") k vytvoření poptávky po činnosti architektů a projektantů a následné distribuci poptávky prostřednictvím Terminálu.

Terminál je využíván zejména jako zdroj příležitostí pro profesionální uživatele - Architekty - a k jeho obsahu mohou přistupovat pouze zaregistrované osoby a subjekty, tedy ti kteří splňují PODMÍNKY REGISTRACE.
III. POPTÁVAJÍCÍ
Poptávající může vytvořit a distribuovat jednu či více poptávek prostřednictvím některého z navržených nástrojů "POPTÁVKA" či "PRŮVODCE" a k těmto připojovat související soubory a data, a to bez potřeby jakékoliv registrace a ZDARMA v celém rozsahu.

Poptávající může vytvořit svou poptávku za použití vlastních osobních údajů, případně anonymně nebo pseudonymně, přičemž uvádí alespoň relevantní emailovou adresu, aby mu mohla být zaslána aktivační zpráva pro následnou distribuci jeho poptávky prostřednictvím Terminálu.

Vytvořením a odesláním poptávky Poptávající vyjadřuje svůj souhlas s těmito PODMÍNKAMI POUŽITÍ a umožňuje tak Provozovateli zpracovat poptávku, vložená data a údaje pro registrované uživatele - respektive pro funkční a kategorizovatelné zobrazení v části Terminál.

Poptávající odpovídá za jím vložený obsah v plném rozsahu a neuvádí takové informace nebo nevkládá taková data a odkazy, které mohou být v rozporu se zaměřením domény a nebo mohou porušovat právní řád České republiky.

Poptávající je oprávněn upravovat nebo kdykoliv zrušit svou poptávku prostřednictvím obdrženého emailu (respektive aktivační zprávy) a bere na vědomí, že Provozovatel tak může jednat stejně, pokud to považuje za nutné, aby mohl lépe zajistit a zabezpečit funkci domény a terminálu.
IV. PROVOZOVATEL
Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit poptávku, jestliže je zde uvedený údaj v rozporu s právním řádem České republiky, anebo jsou data v rozporu s dobrými mravy či jinak by ohrožovala veřejný pořádek, případně svou podstatou neodpovídají účelu a zaměření domény a jejím smyslem je komerční sdělení či vlastní a neschválená propagace.

Vložená data a obsah zůstanou u provozovatele uložena po dobu nejméně tří let, jestliže se Poptávající nevysloví k jeho odstranění. Takto uložené údaje budou použity v případě potřeby výhradně ke komunikaci a zabezpečení fungování domény.

Provozovatel žádným způsobem neručí a nenese zodpovědnost za nabídky a poskytnutá plnění, které poptávající obdrží v souvislosti s vytvořením jeho poptávky v doméně.

Poptávající bere na vědomí, že službu nabízející architekti nejsou našimi zaměstnanci a zároveň s těmito nemáme uzavřenou žádnou smlouvu o spolupráci - kromě poskytování přístupu k datům elektronického nástroje - Terminál.
V. GDPR
Vaše osobní data, které vkládáte prostřednictvím poptávky jsou uložena na zabezpečených serverech datového centra a chráněná hesly. Zde jsou data udržována jen po dobu nezbytně nutnou, dokud tyto sami nevymažete použitím aktivační zprávy či obdrženého identifikátoru, anebo dokud se nevyslovíte k jejich odstranění například telefonicky.

Vaše údaje nikomu mimo registrované architekty nepředáváme, a tím pádem nevyužíváme k jiným účelům než jakým je zabezpečení fungování domény - tj. pro účel komunikace a řešení problémů.

Veškeré komunikační kanály či propagaci si zajišťujeme vlastními silami a tedy případná osobní data - jméno, telefonní číslo či adresu nikomu dalšímu ke zpracování nepředáváme.

Sociální sítě a média využíváme pouze k účelu propagace jednotlivých architektů nebo vlastní činnosti - tedy otázka využití dat, které do domény vkládá Poptávající, je na těchto platformách bezpředmětná.
VI. Cookies
Soubory Cookies na našem webu využíváme v minimální možné míře a to pouze pro účel analýzy pohybu v doméně. Naše činnost a služby nespočívají nikterak ve sledování Vašeho soukromí, osobních dat a preferencí, nýbrž zejména v monitorování zacházení politiků a byrokratů s veřejnou funkcí a svěřenými prostředky.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Veškerý obsah domény a forma zachycující obsah jako jsou vizualizace, grafický vzhled a jejich příslušné části - včetně fotografií a vizualizací dodaných třetími stranami - jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorsko-právních předpisů. Jeho každé jednotlivé užití bez souhlasu autora je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní nebo trestní odpovědnosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit „PODMÍNKY POUŽITÍ“ bez předchozího souhlasu Poptávajících a osob či subjektů registrovaných v doméně.

PODMÍNKY POUŽITÍ byly aktualizovány dne 12. října 2020 a v celém znění nabývají platnosti a účinnosti téhož dne.